Vælg en side

Sammenhæng i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Vi ved fra evalueringen af social- og sundhedsuddannelserne i 2021, at sammenhæng og ”en rød tråd” imellem oplæringsperioder i social- og sundhedsassistentuddannelsen er vigtigt i forhold til at elever gennemfører uddannelsen til social- og sundhedsassistent. Her vises et lille udpluk af kommunale eksempler.

Fuldtidsvejledere og fast struktur

Siden august 2019 har Fredensborg Kommune udviklet en fast struktur for oplæringen og ansat syv fuldtidsvejledere. Vejlederne er ansat uden for medarbejdernormeringen og har til opgave at danne rammer for en fokuseret og struktureret vejledning af social- og sundhedselever, der er under oplæring i kommunen.

Oplæringsvejledere på fuld tid

I Esbjerg Kommune har man siden 2017 haft oplæringsvejledere ansat som fuldtidsvejledere. Deres opgave er at give vejledning og støtte til social- og sundhedselever i oplæring. Indsatsen har bidraget til højere kvalitet i oplæringsforløbene, mere tilfredse elever og et markant fald i frafaldet for både social- og sundhedshjælpere og -assistentelever.

Overgang fra skole til oplæring

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg har udviklet dette initiativ med det formål at elever skal opleve bedre transfer mellem skole og oplæringsperiode, skabe et tættere samarbejde omkring eleverne mellem skolens lærere og oplæringsvejledere, og at eleverne er forberedte på deres første møde i oplæringen på det kommunale og psykiatriske område

Tværfaglige refleksionsmøder

Undervejs i praktikforløbet inviteres eleverne til fælles tværfaglige refleksionsmøder, hvor eleven skal reflektere over egne medbragte cases. Casene har fokus på borgeren, hvor eleverne i fællesskab skal udarbejde handlemuligheder overfor borgere i en given situation. 

Læs mere

Tønder Kommune har gennem flere år tilrettelagt en række fælles tværgående elevaktiviteter for kommunens social- og sundhedselever. Indsatsen sikrer en systematisk introduktion af alle elever og styrker elevernes reflektionsevne med borgeren i centrum.

Kort om indsatsen

Tønder Kommune har gennem flere år afholdt fælles intromøde for alle nyansatte elever. Formålet har været at introducere eleverne til kommunens værdigrundlag, arbejdsmiljøpolitik, kvalitetsstandarder mv. samt kommunens fælles elevmateriale.

Som et nyt tiltag inviteres eleverne i løbet af deres oplæringsforløb til fælles tværfaglige refleksionsmøder, hvor formålet er, at eleverne i fællesskab reflekterer over cases relateret til oplæringsforløbet. Omdrejningspunktet for de tværfaglige refleksionsmøder er elevernes egne cases med fokus på konkrete borgere. Eleverne arbejder på refleksionsmøderne systematisk med i fællesskab at afdække handlemuligheder for borgere i en given situation. De tværfaglige reflektionsmøder faciliteres af en facilitator, der understøtter elevernes læringsproces.

Effekter af indsatsen

Formålet med de fælles intromøder og tværfaglige refleksionsmøder er at styrke elevernes fokus på, hvad det i praksis vil sige at have borgeren i fokus samt give dem værktøjer til at kunne reflektere over og handle ud fra borgerens givne situation. Introduktions- og refleksionsmøderne styrker netværket mellem eleverne og vurderes at bidrage til øget trivsel og fastholdelse i uddannelse.

Yderligere information

PDF: Eksempel på case til tværfaglig refleksionsmøde

Social- og sundhedsassistent fælles materiale

Fem kommuner og en region fra Syddanmark har udarbejdet et fælles elevmateriale, som alle elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen modtager før de starter i oplæring. I materialet beskrives uddannelsens faglige mål og indhold fordelt på de tre overordnede oplæringsområder.

Læs mere

Gennem flere år har en række Syddanske kommuner og Region Syd tilrettelagt oplæringen af social- og sundhedsassistenter efter et fælles elevmateriale. Indsatsen skaber en mere ensartet struktur og forventninger for de tre oplæringsforløb (1-3) på tværs af region og kommuner. Eleverne modtager også det fælles elevmateriale.

Kort om indsatsen

I det fælles elevmateriale beskrives uddannelsens faglige mål og indhold fordelt på de tre overordnede oplæringsområder. Elevmappen indeholder 20 oplæringsmål, samt oversigt over hvilke læringsmuligheder og handlinger, som eleven kan foretage for at nå oplæringsmålene i løbet af de tre oplæringsforløb i uddannelsen.

Det samlede elevmateriale sikrer, at der er kontinuitet og faste rammer på tværs af elevens forskellige oplæringssteder. Materialet giver et overskueligt overblik over læringsmulighederne og forbereder eleven på det samlede oplærings- og læringsforløb. Samarbejdet mellem de fem kommuner og region Syd har fokus på at inddrage alle samarbejdspartnere, som eleven møder under uddannelsen.

Materialet indeholder desuden en læringsspiral, som afspejler, hvordan læring kan foregå. Læringsspiralen veksler mellem introduktion, øvelse og selvstændighed og fremhæves som et godt læringsværktøj for de nyansatte elever. Initiativet blev oprindeligt udviklet i kommunalt regi med henblik på at støtte elever, der havde svært at nå oplæringsmålene. Elevmaterialet hjælper eleverne med at se, hvilke mål, der er særligt væsentlige under hver af de tre oplæringsforløb.

Effekter af indsatsen

Efter implementeringen af indsatsen har oplæringsvejlederne oplevet en tydelig stigning i antallet af elever, der gennemfører social- og sundhedsassistentuddannelsen. Både elever og medarbejdere oplever større overskuelighed og ro ved opdelingen af læringsmålene.

Yderligere information

I PDF-filen har du mulighed for at læse og hente inspiration fra det fælles elevmateriale fra kommunerne Esbjerg, Billund, Varde, Fanø og Vejen, samt Region Syd.

PDF: Social- og sundhedsassistent elevmateriale

Social- og sundhedshjælperen i fokus

Dette initiativ omfatter et elevmateriale udarbejdet i et samarbejde mellem Esbjerg og Fanø Kommuner, der samarbejder om social- og sundhedshjælper-projektet ”Social- og sundhedshjælperen i fokus” og danner baggrund for introduktion til oplæringen.

Skoleperiode 2: Læringsforløb “Mennesker med psykisk sygdom”

Formålet er, at eleverne oplever, at de er forberedte til deres kommende oplæring i psykiatrien, og at eleverne oplever sammenhæng mellem skole og oplæringsvirksomheden. Det psykiatriske speciale er meget bredt, hvilket betyder at eleverne udover den grundlæggende viden om det psykiatriske område har behov for, på skolen, at kunne fordybe sig i den teori, der knytter sig til lige netop deres oplæringsvirksomhed.

Forumteater

På initiativ af skolens lokale uddannelsesudvalg har Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens inviteret social- og sundhedsassistenteleverne ind til forumteater i deres første oplæringsperiode for at udveksle erfaringer og drøfte dilemmaer fra praksis med henblik på fælles refleksion.

Forumteater er en metode, som hjælper eleverne til at mærke deres oplevelser og reflektere over de situationer, der spilles. Derudover giver aktiviteten eleverne mulighed for at møde hinanden, selvom de er spredt for alle vinde i oplæringsperioden.

Læs mere

Gennemførsel.dk: Forumteater

PDF: Forumteater