Vælg en side

Klar til oplæring

Vi ved, at det for mange elever kan være en stor omvæltning at komme i praktik. For nogle er det første møde med en arbejdsplads, og det kan også være første møde med et menneske med demens eller en psykisk sygdom. Eksemplerne viser de mange steder, hvor skoler har taget initiativ til at hjælpe eleverne med at blive klar til oplæring.

Galion

Galionordningen på SOSU Østjylland består af tre forløb for nyansatte social- og sundhedsassistentelever: En introuge ved uddannelsens start, intro før første oplæringsperiode samt regelmæssig kontakt gennem første oplæringsperiode for nye elever gennem en hverdagscafé.

Læs mere

I 2020 oprettede Silkeborg Kommune og SOSU Østjylland et elevnetværk kaldet Galion-ordning. Initiativet skal modvirke frafald i starten af uddannelsen og støtter særligt elevernes start i oplæring. Elevnetværket har fokus på elevernes trivsel og aktiviteterne er elevbåret og giver eleverne mulighed for erfaringsudveksling og udvikling netværk på tværs af hold og årgange.

Kort om indsatsen

I Galion-ordningen bliver eleverne matchet med udvalgte ældre elever, kaldet Galioner. Inspirationen til Galion-projektet stammer fra universitets tutorordning, hvor galionerne gennem vidensdeling og sociale arrangementer introducerer de nye elever til oplæringsstedet og social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Galion-ordningen består af tre indsatser; Introuge, introduktion til oplæringssted samt efterfølgende kontakt gennem blandt andet hverdagscaféer. Ved uddannelsesforløbets start arrangerer Galionerne en introuge for eleverne, med sociale aktiviteter og konkurrencer. Formålet er at de nye elever får mulighed for at etablere gode bånd. Inden første oplæringsforløb mødes Galioner og eleverne igen for yderligere introduktion til oplæringsstedet.

Det er kommunen, der udvælger Galionerne blandt fagligt og socialt stærke elever. Oplæringsstederne og SOSU-skolen understøtter Galionerne i planlægning af aktiviteter og introduktionen af oplæringsstedet.

Effekter af indsatsen

Indsatsen vurderes at have bidraget positivt til motivation hos såvel nye elever og de ældre tutorer/Galioner. Særligt har det vist sig, at erfaringsudveksling og relationsdannelse på tværs af alder og elevårgange har en positiv effekt både socialt og fagligt – særligt for elever under 25 år. I netværket er der plads til at italesætte udfordringer og bekymringer fra de nyansatte elever. Indsatsen vurderes at forberede elever bedre til den første oplæringsperiode, og Silkeborg Kommune arbejder på at implementere en lignende ordning for social- og sundhedshjælperelever.

Yderligere information

PDF: Drejebog for skole/praktiksamarbejde på SOSU Østjylland

PDF: Diplom – Galion

PDF: Afrapportering – indsats Galionforening på SOSU Østjylland

 

Støtte til elever med dansk som andetsprog

Vi har set behov for at blive bedre til at støtte de tosprogede elever, som vi ser som en kæmpe ressource på vores uddannelser, og det samme gør arbejdsgiverne. Men der er udfordringer, som vi skal have identificeret og fundet løsningsforslag på.

Det overordnede formål er at øge gennemførsel blandt tosprogede elever i uddannelse. Det gælder primært social- og sundhedshjælperelever og elever på GF2.

Delmålet er, at de tosprogede elever oplever at projektindsatserne er medvirkende til, at de kan gennemføre første oplæringsperiode på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Læs mere

Mandagspraktik

For at forberede eleverne på arbejdet som social-og sundhedsassistent, har SOSU Nord udviklet denne aktivitet, hvor eleverne kommer på forlagt undervisning på et aktivitetscenter en gang om ugen i 8 uger. Eleverne følges ad i små grupper på 2-4 elever og er på et aktivitetscenter i deres bopælskommune.

Formålet er, at eleverne allerede i begyndelsen af deres uddannelse stifter bekendtskab med arbejdet som social- og sundhedsassistent. For at det ikke skal være for overvældende for eleverne, er de på aktivitetscentre, hvor fokus er på aktiviteter og kommunikation med brugerne frem for pleje.

Læs mere

Gennemførsel.dk: Mandagspraktik

Sprogstøtteprojekt

Projektet i samarbejdet mellem Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Arrhus kommune og SOSU Østjylland bestod af 2 forskellige spor. Det ene spor var rettet mod at kompetenceudvikle oplæringsvejledere og SOSU Østjyllands frivillige mentorkorps. Det andet spor bestod af elevrettede aktiviteter med det formål at styrke de deltagende elevers udtale og kommunikation. Disse aktiviteter dækkede over både en individuel del og en undervisning på hold.

Der var 24 elever, der blev screenet og vurderet egnet til projektet. I projektet var der både elever fra social- og sundhedshjælper og -assistentuddannelsen.

Læs mere

Digitale undervisningsforløb som forberedelse til oplæringsperioden

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens har udviklet et digitalt undervisningsforløb. Idéen bag forløbet er at forberede eleverne til oplæringsperioden på hovedforløbet og dermed understøtte overgangen fra skole til praksis, øge gennemførsel blandt eleverne samt forberede dem på, hvad de kan møde i oplæringsperioden.

Særlig sprogindsats

SOSU på Diakonissestiftelsen har igangsat en særlig sprogindsats over for elever med dansk som andetsprog i samarbejde med Frederiksberg Kommune. Det sprogunderstøttende arbejde indskrives i skolens kvalitetssystem, og arbejdet udfoldes og præsenteres i diverse udvalg, bestyrelse og lignende.

Øget sammenhæng mellem skole og oplæring

Social- og Sundhedsskolen Syd har oprettet et pilotprojekt med en intention om, at eleven oplever større sammenhæng mellem skole og oplæring ude i praksis. Refleksionseftermiddagene skal desuden støtte de elever, der føler sig utrygge og sikre at ”praksischokket” mindskes.