Vælg en side

Gode introduktionsforløb i kommunerne

Det første indtryk er afgørende. Det gælder når man starter nyt job og det er ikke anderledes for elever, der starter i oplæring. At være ny et sted handler bl.a. om følelsen af at komme til at høre til i det fællesskab man er ny i – og om at kunne mestre de rutiner og opgaver der forventes af en. Det kan gøres på rigtig mange måder.

De udvalgte eksempler illustrerer et lille udpluk af systematiske måder at fastholde gennem gode introduktionsforløb i kommunerne.

Buddy-ordning

Plejecenter Kastaniehaven i Vejle Kommune har man en fast skabelon for velkomstbrevet for nyansatte medarbejdere, som man har ”oversat” til nye elever. Velkomstbrevet indeholder en plan for opstartsforløbet inklusiv den første vagtplan, en tjekliste over de ting, som man som nyansat skal igennem samt en introduktion til den af de faste medarbejdere, der bliver den nyansattes/elevens ”buddy”. Til de elevansvarlige medarbejdere er der tillige en tjekliste til ”on-boarding” af elever, hvor opgaver og ansvarsfordeling er tydeliggjort. 

Læs mere

På Kastaniehaven i Vejle Kommune har man indført et systematisk introduktionsforløb for alle nyansatte medarbejdere, herunder også elever. Forløbet tilrettelægges efter en fast skabelon, hvor alle nyansatte, inklusive elever, tilknyttes en kollega – en såkaldt ”Buddy”. Med indsatsen betyder det, at alle elever (og medarbejdere) får det samme introduktionsforløb, hvilket blandt andet har været med til at mindske personaleudskiftningen samt reducere sygefraværet blandt elever såvel som det faste personale.

Kort om indsatsen

Inden første arbejdsdag modtager elever (og nyansatte medarbejdere) et velkomst- og introduktionsbrev med en plan for opstartsforløbet inklusive den første vagtplan, en tjekliste over de ting, som man som nyansat skal igennem samt en introduktion til den af de faste medarbejdere der bliver ens ”Buddy”.

Elevens ”Buddy” fungerer som et velkendt ansigt på elevens første dag og står igennem oplæringsforløbet til rådighed i forhold til spørgsmål og sparring. Buddy-ordningen sikrer, at eleven (og den nye medarbejder) får en tryg start og en varm velkomst på oplæringsstedet.

Til de elevansvarlige medarbejdere er der tillige en tjekliste til ”on-boarding” af elever, hvor opgaver og ansvarsfordeling er tydeliggjort. Velkomstmappen skal ses som en skabelon og kan tilpasses efter hver enkelt elev (eller nyansat). Velkomstmaterialet og Buddy-ordningen sikrer et fælles fundament for både elev og ny medarbejder og skal bidrage til et vellykket og struktureret oplæringsforløb.

Effekter af indsatsen

Indsatsen er baseret på en undersøgelse af Kastaniehavens introduktionsforløb, hvor flere medarbejdere, elever og ledelse blev interviewet. Indsatsen har sikret større gennemførsel, mindre sygefravær og større tilfredshed blandt elever og medarbejdere. Derudover sikrer indsatsen, at eleverne føler sig bedre taget imod på oplæringsstedet gennem Buddy-ordningen. Velkomstmappen giver plads til et større fokus på faglighed, da eleven kan orientere sig heri i forhold til alle de praktiske spørgsmål der må være omkring oplæring.

Yderligere information

PDF: Buddyprogram

PDF: Samlet velkomstbrev

PDF: Tjekliste onboarding af nye medarbejdere

Fastholdelsessamtaler

I Frederikshavn Kommune har man siden 2019 arbejdet målrettet med en fastholdelsesstrategi for social- og sundhedsassistent- og hjælperelever. Indsatsen har resulteret i et markant fald i frafaldet og et styrket samarbejde om eleverne mellem SOSU-skolen og oplæringen. 

Fælles første praktikdag

I Vejen Kommune afholder de en fælles første introduktionsdag. Dagen tilbringes på Vejen Idrætscenter og er tilrettelagt som et mix af faglige og sportslige aktiviteter. Der er afsat tid til samtaler mellem coach og elev. Dagens aktiviteter er udvalgt for blandt andet at kunne observere elevernes samarbejdsevner i forskellige situationer.

Somatisk praktik

Ved praktikstart modtager eleven et skema for planlægning af temauger og opfølgningssamtaler. Eleven skal selvstændigt opsøge tematikker/læringsforløb og er ansvarlig for den videre læringsproces. Praktikvejlederens opgave er at understøtte eleven og læringen ud fra elevens individuelle behov.

Læs mere

Vesthimmerland Kommune har siden slutningen af 2021 styrket fastholdelse af nyuddannede social- og sundhedsassistenter gennem et fælles tværprofessionelt forløb på oplæringsperiode 3 i assistentuddannelsen. Indsatsen indebærer et tværprofessionelt forløb på tværs af sygehus, kommune og SOSU-skole, som løfter eleverne fagligt og forbereder dem til det kommende arbejdsliv som social- og sundhedsassistent.

Kort om indsatsen

Vesthimmerland Kommune har siden slutningen af 2021 tilbudt social- og sundhedsassistentelever et 16-17 ugers fælles tværprofessionelt oplæringsforløb. Eleven modtager ved starten af oplæringsperioden et skema for planlægning af temauger og opfølgningssamtaler.

Under oplæringsforløbet er eleven ansvarlig for egen læringsproces og skal selvstændigt opsøge tematikker/læringsforløb. Eleverne er ikke en del af vagtplanen på oplæringsstedet, hvilket giver mulighed for fordybelse af tematikker/læringsprocesser.

For elever der har haft behov for det, har oplæringsvejlederen understøttet eleverne i forhold til deres individuelle behov. Oplæringsvejlederen er opkvalificeret til at kunne udvise rette støtte og hjælpe eleven efter behov. Oplæringsmetoden sikrer eleverne faglige udfordringer og mulighed for at træne det at arbejde selvstændigt.

Effekter af indsatsen

Indsatsen blev iværksat for at sikre, at nyuddannede elever kan håndtere de krav som arbejdspladserne efterspørger hos de nyuddannede. Oplæringsmetoden vurderes at bidrage positivt til en øget selvstændighed og tværfaglighed hos de nyuddannede elever og har blandt det første hold elever øget gennemførelsen.

Yderligere information

PDF: Oversigt over forløb

Mentorer

Siden 2021 har Mariagerfjord Kommune tilbudt elever, der oplever særlige kulturelle, personlige eller faglige udfordringer, vejledning og støtte af to mentorer i deres social- og sundhedsuddannelse. Indsatsen har bidraget til øget gennemførsel af elever i uddannelse samt tidligere har tydeliggjort elevernes kompetencer og eventuelle støttebehov. 

Rengøringsenhed

I Aalborg Kommune skal alle social- og sundhedshjælperelever oplæres i henholdsvis praktisk hjælp og ”mødet med borgeren” i den samme enhed, Rengøringsenheden. I tre uger arbejder eleven sammen med en mentor, hvor eleven trænes i at indgå i mødet med borgeren og observerer ændringer i borgernes adfærd, såsom tegn på demens med mere.

Læs mere

Aalborg Kommune har særligt fokus på at støtte social- og sundhedshjælperelever i mødet med borgerne gennem oplæring inden for ’praktisk hjælp’. Indsatsen blev primært igangsat for at sikre kvaliteten men har vist sig også at have et betydeligt fastholdelsesperspektiv.

Kort om indsatsen

Som en del af oplæringen af social- og sundhedshjælperelever har Aalborg Kommune tilrettelagt et tre-ugers oplæringsforløb med to af uddannelsens fundamentale elementer som omdrejningspunkt. De to elementer er ”mødet med borgen” og ”praktisk hjælp”. Det tre-ugers oplærings forløb foregår i Aalborg Kommunes Rengøringsenhed.

I oplæringsperioden arbejder eleven sammen med en mentor, hvor eleven trænes i at indgå i mødet med borgeren gennem udførelsen af praktisk hjælp i hjemmet. Under forløbet tilegner eleven sig evnen til at tilgå borgeren professionelt og foretage kliniske observationer af borgeren og dennes hverdag.

Ved, at Rengøringsenheden står for oplæring af alle elever, sikres det, at eleverne modtager en ensartet oplæring i overensstemmelse med kommunens kvalitetstandarder i forhold til praktisk hjælp.

Effekter af indsatsen

Erfaringen viser, at eleverne udviser større selvsikkerhed og er bedre forberedt til mødet med borgeren, når de ankommer på oplæringsstedet. Indsatsen vurderes at have bidraget til øget gennemførsel af eleverne på social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Yderligere information

PDF: Intromateriale til Rengøringsenheden

SOSU-håndbog

Fem kommuner og en region fra Syddanmark har udarbejdet et fælles elevmateriale, som alle elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen modtager før de starter i oplæring. I materialet beskrives uddannelsens faglige mål og indhold fordelt på de tre overordnede oplæringsområder.

Læs mere

Siden 2020 har alle oplæringssteder i Frederikshavns Kommune fem teams/distrikter, der uddanner social- og sundhedselever, arbejdet efter en fælles oplæringsmodel. Modellen er beskrevet i en håndbog, der fastsætter hvordan uddannelsesopgaven af social- og sundhedselever skal foregå i Frederikshavn Kommune. Indsatsen har bidraget til kvalitetssikring af og mere ensartede oplæringsforløb på tværs af kommunens forskellige oplæringssteder. Samtidig har modellen bidraget til et reduceret frafald blandt social- og sundhedselever.

Kort om indsatsen

SOSU-håndbogen for Frederikshavn Kommune rammesætter uddannelsesopgaven og indeholder on-boardingprogram, elevvilkår, funktionsbeskrivelser mv. I håndbogen er det bland andet fastsat, at der skal afholdes ugentlige vejledningssamtaler, der skal skabe kontinuitet og sikre fokus på, at eleven løbende når sine faglige mål.

Disse fælles retningslinjer hjælper med at strømline informationer og skabe ensartede oplæringsforløb på tværs af kommunens oplæringssteder. Håndbogen bidrager til fælles rammer for både elev, vejleder og oplæringssted i oplæring. Ved implementering af håndbogen er alle vejledere blevet yderligere opkvalificeret til at kunne bistå opgaven.

Effekter af indsatsen

Sammen med en række andre initiativer har den fælles oplæringsmodel medført at frafald på social- og sundhedsuddannelsen er reduceret fra 38 % til 1 0%. Modellen sikrer, at alle eleven mødes af de samme regler og forventninger på tværs af alle kommunens oplæringssteder.

Yderligere information

PDF: SOSU-håndbog